Regulamin NBPortal.pl

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, którego właścicielem jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21.

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

1. Formularz Rejestracyjny - ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji.
2. Hasło - ciąg znaków, generowany przez system i przesyłany pocztą elektroniczną do Użytkownika, który Użytkownik może dowolnie modyfikować.
3. Login - identyfikator Użytkownika ustalany indywidualnie podczas procesu rejestracji.
4. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie loginu i hasła.
5. NBP - Narodowy Bank Polski - właściciel Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl.
6. Portal - Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl - wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet.
7. Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu.
8. Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, posiadający dostęp do szerszej zawartości Portalu.
9. Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.

II. Korzystanie z Serwisu

§ 3

1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, a Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Portalu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 4

Korzystanie z niektórych zasobów Portalu wymaga zarejestrowania Użytkownika i zalogowania się do Portalu.

§ 5

1. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
a. zaakceptowanie warunków Regulaminu,
b. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
c. przesłanie go do NBP.
2. Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do Portalu po zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Portalu.
3. Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnej chwili modyfikować dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

NBP zastrzega sobie nie wymagające podania przyczyny prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.

§ 8

Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wyrejestrować się z bazy Użytkowników Portalu, wysyłając maila na adres portal@nbportal.pl o treści:

„Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników Portalu. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne".

III. Zobowiązania Użytkownika

§ 9

Korzystając z Portalu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 10

Użytkownik Zarejestrowany powinien informować NBP o zmianach danych przekazanych NBP w trakcie rejestracji.

IV. Zastrzeżenia prawne

§ 11

1. Materiały zawarte w Portalu mają charakter informacyjny. NBP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Portalu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
2. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Portalem. NBP nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

§ 12

1. NBP zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Portalu.
2. NBP uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Portalu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.

§ 13

1. Informacje, odpowiedzi ekspertów, ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Portalu nie stanowią oficjalnej wykładni prawa, ani oficjalnego stanowiska Narodowego Banku Polskiego.
2. Informacje zawarte w Portalu nie stanowią reklamy żadnego z wymienionych w nim elementów.

§ 14

1. NBP nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Portalu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń, które pozostają poza kontrolą NBP w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
2. NBP nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§ 15

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Portalu opinii, informacji i innych wypowiedzi własnych.

§ 16

1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w Portalu podlegają ochronie.
2. Portal oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody NBP i jedynie we wskazanym zakresie.

V. Ochrona danych osobowych

§ 17

1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są przez Narodowy Bank Polski, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w celu i zakresie niezbędnym dla zarejestrowania Użytkownika, stworzenia Profilu Użytkownika oraz umożliwienia Użytkownikowi rozszerzonego korzystania z Portalu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez podania danych wymaganych w Formularzu Rejestracyjnym nie możliwe będzie zarejestrowanie Użytkownika i umożliwienie mu rozszerzonego korzystania z Portalu.
2. Akceptując niniejszy regulamin w procesie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
3. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.
4. NBP nie będzie udostępniał danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników, chyba że obowiązek udostępnienia tych danych wynikał będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko w zakresie w nich określonym.
5. W rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) NBP informuje, że przy świadczeniu usługi polegającej na umożliwieniu korzystania z Portalu powierza przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym, oraz innych danych osobowych uzyskanych przez NBP na etapie korzystania z Portalu przez jego Użytkownika firmie Squiz Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Moczyńskiego 8/10.

VI. Zastrzeżenia techniczne

§ 18

1. NBP nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
2. NBP nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od NBP, może on czasowo ograniczyć dostęp do Portalu przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku NBP nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.

VII. Postanowienia końcowe

§ 19

NBP zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

§ 20

Usunięcie Zarejestrowanego Użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu do Portalu, za wyjątkiem jego części ogólnodostępnych.

§ 21

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez NBP będą zamieszczane w Portalu.
2. Zmiany do Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 22

Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody NBP.

§ 23

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 24

Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Portalu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby NBP.